Podmínky užití

Založit tablo a soutěžit

Obecná ustanovení

 • Tyto podmínky užití se vztahují na všechny osoby (dále už jen "uživatelé"), které navštěvují internetové stránky MaturitniTabla.cz (dále už jen "portál").
 • Používání portálu je bezplatné.
 • Užívat portál, nebo jeho část jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.
 • Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty portálu. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění portálu, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 • Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 • Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání portál jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 • Texty, fotografie, funkce a systém portálu je chráněn autorským právem v plném rozsahu. Jakékoliv kopírování pro jinou než osobní potřebu bude soudně stíháno.

Ochrana osobních údajů

 • Portál dodržuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vložené údaje uchovává a zpracovává pro vnitřní potřebu a nezpřístupní je třetím stranám.
 • Vytvořením registrace poskytují uživatelé souhlas s uchováním a zpracováváním vložených údajů pro vnitřní potřebu portálu. Současně se uživatelé zavazují nezneužít osobních údajů ostatních uživatelů a nevyužívat portál ke komerčním či reklamním účelům.
 • Uživatelé dávají registrací souhlas provozovateli portálu ke uveřejnění svého celého jména a to na profilové stránce daného uživatele, u materiálech, na kterých je daný uživatel vyobrazen nebo označen.
 • Souhlas se také vztahuje na všechny další uživateli vyplněné a uveřejněné údaje v profilu a to po celou dobu existence účtu.

Pravidla diskuze

 • Smyslem diskuze je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná a etická opatření omezující obsah příspěvků.
 • Přispívat smí každý, který neporušuje níže uvedená pravidla. Pokud některé pravidlo opakovaně poruší, bude mu odebrána pravomoc přispívat a jeho příspěvky mohou být odstraněny.
 • Je zákázáno vkládat jakoukoli osobní inzerci či dělat reklamu jiným subjektům.
 • Je zakázáno propagování rasové, národnostní, náboženské a jakékoliv jiné nesnášenlivosti či diskriminace.
 • Je zakázáno používání vulgárního jazyka, urážek, pomluv, osobních útoků nebo ponižování jednotlivce, případně skupin osob.
 • V diskuzích je zakázáno šíření spamu.
 • Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob – nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy nebo jiné soukromé informace.
 • Správce diskuze – administrátor, má právo příspěvky porušující pravidla mazat a to bez jakýchkoliv polemik nebo upozornění.

Autorská práva

 • Uživatelé umísťující autorské dílo na portál potvrzují, že jsou oprávněni dílo užívat a udělují souhlas s jeho užitím provozovateli.
 • Provozovatel získává od uživatelů bezplatné nevýhradní oprávnění v neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití autorských děl umístěných na portál uživateli.
 • Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.
 • Maturitní tabla může do systému nahrávat pouze ten, kdo je sám na maturitním tablu vyobrazen nebo ten, kdo do dané maturitní třídy patří. Jakékoliv jiné subjekty, které chtějí maturitní tablo na portál umístit se musí písemně domluvit s provozovatelem.
 • Uživatelé umísťující autorské dílo taky prohlašují, že všechny osoby zobrazené na fotografiích souhlasí s jejich umístěním na portál a s případným dalším užitím, které je vymezeno těmito podmínkami.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 • Informace publikované na portálu vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na portálu. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na portálu a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, smazat nebo znepřístupnit jakékoliv informace nebo materiály, které jsou na portál jejich návštěvníky nebo uživateli umístěny a to bez nutnosti dané osoby kontaktovat nebo jim tuto činnost nějak odůvodňovat.
 • Provozovatel portálu si vyhrazuje právo měnit jakékoliv informace nebo materiály, které by nesplňovaly tyto podmínky, obcházely nastavení systému nebo jinak využívaly tohoto portálu, než k čemu jsou výhradně určeny.
 • Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na portálu z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím portálu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portál. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí portál (zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou nebo jinak porušující ustanovení stanovená těmito podmínkami.
 • Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatelů na portál jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatelů jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatelů a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.